بخش دهم: بيماريهاي خون و انكولوژي ( بدخيمي)

بخش دهم: بيماريهاي خون و انكولوژي ( بدخيمي)

بخش دهم: بيماريهاي خون و انكولوژي (بدخيمي ها)

ماده 38: مشمولان مبتلا به بيماريهاي خون با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا می باشند از معافيتهاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود
بند 1- كم خوني هاي مکالوپلاستيك معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 2- اختلالات ساختماني ارثي گلبول قرمز ( مانند ميكرواسفر و سيتوزارثي، اولوسيتوزيز، اليپتوسيتوز) معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 3- كم خوني هاي مزمن اكتسابي به علت بيماريهاي خوش خيم.
الف) در موارد هموگلوبين زير 10 معاف دائم.
ب) در موارد هموگلوبين مساوي و يا بيشتر از 10 خدمات غيررزمي.

——————————————————————————–

بند 4- پلي گلبولي اوليه (پلي سيتمي ) و ترومبوسيتوز اوليه معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 5- اختلالات كمي و كيفي پلاكتها و فاكتورهاي انعقادي ( بيماريهاي خونريزي دهنده و هاليپركوآگولانت) معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 6- بدخيمي هاي خون و دستگاه لنفاوي به طور كلي معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 7- اختلالات خوني ارثي و اكتسابي با منشا ايمونولوژيك معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 8- اگرانولوسيتوز معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 9- بيماريهاي هموگلوبينوپاتي ارثي با سطح هموگلوبين كمتر از 10 معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 10- تالاسمي ماژور، تالاسمي اينترمديت و سندرمهاي سيكل سل معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 11- هيپراسپلنيزيم معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 12- بيماري فاويسم خدمات غيررزمي در نزديكي مراكز درماني.

——————————————————————————–

بند 13- آپلازي مغز استخوان به هر علت معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 14- تومورهاي بدخيم از هر نوع و در هر عضو كه باشد ولو اينكه درمان شده باشد معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 15- تومورهاي خوش خيم:
الف) چنانچه سبب اختلال مشهود در كار عضو يا به صورت عود كننده و يا با كراهت منظر همراه باشد معاف دائم.
ب) در غير موارد فوق به مبحث مربوطه رجوع شود.

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - جولای 9, 2009 at 5:19 ق.ظ

Categories: بخش دهم: بيماريهاي خون و انكولوژي ( بدخيمي)   Tags: