وبا

شيوع وبا

بدليل شيوع وبا در كشور تا پايان مهرماه سبزي مصرف نكنيد.و از خوردن هر گونه‎‎‎‎‎ سبزيجات‎‎ به ويژه سبزيجات فله اي‎ كـه آغشته‎‎ به گل‎ و لاي‎‎ است‎ خودداري كنند. تحقيقات‎ نشان‎ داده‎ است‎‎ ميزان‎‎ آلودگي‎‎ سبزيجـات حتـي بـا شستن و ضد عفوني‎ كردن‎ بامواد گندزدا, بالا بوده‎ است‎ كه‎ اين‎ عامل‎‎ موجب‎‎ انتقال ميكروب وبـا به‎‎ افراد مصرف‎ كننده مي‎ شود.

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - جولای 26, 2009 at 9:31 ق.ظ

Categories: وبا   Tags:

وبا در ايران

پايگاه اطلاع رساني پزشكان ايران
ايران‌‏‎ در‏‎ نفر‏‎ تاكنون‌ 4300‏‎:‏‎
و‏‎ دانشگاه‌‏‎ از 28‏‎ آمار‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ شده‌اند‏‎ مبتلا‏‎ وبا‏‎ بيماري‌شبه‌‏‎ به‌‏‎ از‏‎ است‌و‏‎ شده‌‏‎ گزارش‌‏‎ كشور‏‎ شهرستان‌‏‎ در 91‏‎ پزشكي‌‏‎ دانشكده‌علوم‌‏‎ سپرده‌اند‏‎ جان‌‏‎ نفر‏‎ تاكنون‌ 44‏‎ بيماري‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ ميان‌مبتلايان‌‏‎ .هستند‏‎ بالا‏‎ به‌‏‎ سال‌‏‎ افراد 50‏‎ آنها‏‎ كه‌بيشتر‏‎ فقط 10‏‎ التور‏‎ بيماري‌‏‎ به‌‏‎ مبتلا‏‎ نفر‏‎ هر 100‏‎ از‏‎ ‌‏‎ آنها‏‎ درصد‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ بيماري‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ شديد‏‎ بيماري‌‏‎ آنها‏‎ درصد‏‎ .مي‌شود‏‎ فوت‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ سال‌ 72‏‎ در‏‎‏‎ بلوچستان‌ ، ‏‎ و‏‎ سيستان‌‏‎ استانهاي‌‏‎ در‏‎ بيماري‌‏‎ اين‌‏‎ مواردي‌از‏‎ .بود‏‎ شده‌‏‎ گزارش‌‏‎ تهران‌‏‎ و‏‎ خوزستان‌‏‎ خراسان‌ ، ‏‎ همدان‌ ، كردستان‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ شدت‌‏‎ بلوچستان‌‏‎ و‏‎ سيستان‌‏‎ در‏‎ بيماري‌‏‎ سال‌ميزان‌‏‎ در‏‎ استان‌‏‎.‎شد‏‎ شايع‌‏‎ بيماري‌‏‎ اين‌‏‎ نيز‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ نخستين‌بار‏‎ داشته‌‏‎ قرار‏‎ بيماري‌‏‎ اين‌‏‎ شيوع‌‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ نيزهمواره‌‏‎ خراسان‌‏‎ .است‌‏‎ شبه‌‏‎ شيوع‌‏‎ دامنه‌‏‎ و‏‎ ميزان‌‏‎ چرا‏‎ كه‌‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ ‌‏‎ علت‌‏‎ هنوز‏‎:بايدگفت‏‎ متفاوت‌است‌ ، ‏‎ كشور‏‎ استانهاي‌‏‎ در‏‎ سال‌‏‎ هر‏‎ وبا‏‎ است‌‏‎ قطعي‌‏‎ آنچه‌‏‎ اما‏‎ نيست‌ ، ‏‎ مشخص‌‏‎ علمي‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ مساله‌‏‎ اين‌‏‎ بوده‌‏‎ شايع‌‏‎ وبا‏‎ بيماري‌‏‎ بلوچستان‌‏‎ و‏‎ سيستان‌‏‎ دراستان‌‏‎ هميشه‌‏‎ از‏‎ افغانستان‌‏‎ و‏‎ پاكستان‌‏‎ مردم‌‏‎ آمد‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ آن‌نيز‏‎ دليل‌‏‎.‎است‌‏‎ نبود‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ مشكلات‌‏‎ هم‌‏‎ يكي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كشور‏‎ به‌شرق‌‏‎ مرزها‏‎ خارج‌‏‎ مشكل‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بهداشتي‌‏‎ مسايل‌‏‎ رعايت‌‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ كمبودآبريزگاه‌‏‎ يا‏‎ .است‌‏‎ كرده‌‏‎ بيشتر‏‎ منطقه‌را‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ شهرها‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ روستاها‏‎ در‏‎ بيماري‌‏‎ اين‌‏‎ ‌‏‎ كمتر‏‎ بيشتر‏‎ مراقبت‌‏‎ و‏‎ درماني‌‏‎ و‏‎ بهداشتي‌‏‎ مراكز‏‎ وجود‏‎ دليل‌‏‎ بسيار‏‎ بيماري‌‏‎ شيوع‌‏‎ و‏‎ بروز‏‎ هنگام‌‏‎ در‏‎ شهر‏‎ مشكلات‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شايع‌‏‎ گستردگي‌‏‎ و‏‎ فراواني‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ بيماري‌‏‎ كنترل‌‏‎ زيرا‏‎ است‌‏‎ بيشتر‏‎ .مي‌باشد‏‎ شهرهادشوارتر‏‎ در‏‎ جمعيت‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ آلوده‌‏‎ بيماري‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ كردستان‌‏‎ سال‌ 75‏‎ در‏‎ .كرد‏‎ بروز‏‎ بيماري‌‏‎ هم‌ ، ‏‎ سمنان‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ نخستين‌‏‎ درصد‏‎ و 31‏‎ شدند‏‎ بستري‌‏‎ بيماران‌‏‎ از‏‎ درصد‏‎ سال‌ 69‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ سيستان‌‏‎ استانهاي‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ سال‌ 76‏‎ در‏‎.‎بودند‏‎ سرپايي‌‏‎ .شد‏‎ شايع‌‏‎ بيماري‌‏‎ كشور‏‎ غرب‏‎ و‏‎ جنوب‏‎ ساحلي‌‏‎ بلوچستان‌ ، استانهاي‌‏‎ كه‌ 2‏‎ شده‌‏‎ گزارش‌‏‎ وبايي‌‏‎ بيمار‏‎ مورد‏‎ تهران‌ 27‏‎ در‏‎ فقط‏‎ امسال‌‏‎ .شد‏‎ مرگ‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ متاسفانه‌‏‎ مورد‏‎ ودرصد‏‎ زن‌‏‎ مبتلايان‌‏‎ از‏‎ درصد‏‎ حدود 45‏‎ سال‌ 76‏‎ در‏‎ ‌‏‎ .بوده‌اند‏‎ مرد‏‎ سال‌‏‎ بالاي‌ 2‏‎ بچه‌هاي‌‏‎ ابتلاي‌‏‎ امكان‌‏‎ ‌‏‎ زير 2‏‎ بچه‌هاي‌‏‎ اما‏‎.‎است‌‏‎ بزرگسالان‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ بيماري‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مادر‏‎ شير‏‎ خوردن‌‏‎ مصونيت‌‏‎ اين‌‏‎ دليل‌‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ گرفتار‏‎ كمتر‏‎ سال‌‏‎ .مي‌كند‏‎ عمل‌‏‎ حفاظتي‌‏‎ عامل‌‏‎ يك‌‏‎ مانند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎

همه‌گير‏‎ بيماريهاي‌‏‎ مراقبت‌‏‎ شبكه‌‏‎
‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ اطلاعات‌‏‎ از‏‎ صحيح‌‏‎ و‏‎ به‌موقع‌‏‎ استفاده‌‏‎ به‌معني‌‏‎ مراقبت‌‏‎ طبقه‌بندي‌‏‎ مركز‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ و‏‎ ثبت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ وقايعي‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ مشخص‌‏‎ بهداشتي‌‏‎ شاخص‌هاي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ اين‌‏‎ براساس‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ امكان‌‏‎ و‏‎ تعيين‌‏‎ بهداشتي‌‏‎ مسائل‌‏‎ و‏‎ بيماري‌‏‎ يك‌‏‎ ضعف‌‏‎ قوت‌و‏‎ نقاط‏‎ مجموع‌‏‎ به‌واقع‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ فراهم‌‏‎ بيماري‌‏‎ با‏‎ ومبارزه‌‏‎ اصلاح‌‏‎ مربوطه‌‏‎ مسئولان‌‏‎ به‌‏‎ مستند‏‎ گزارش‌‏‎ به‌صورت‌‏‎ آمده‌‏‎ اطلاعات‌به‌دست‌‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎ ارائه‌‏‎ بهداشتي‌‏‎ شاخص‌هاي‌‏‎ بهبود‏‎ و‏‎ براي‌اصلاح‌‏‎ .پذيرد‏‎ صورت‌‏‎ اقدامات‌مقتضي‌‏‎ يك‌‏‎ همه‌گير ، ‏‎ بيماريهاي‌‏‎ مراقبت‌هاي‌‏‎ نظام‌‏‎‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شروع‌‏‎ كشورها‏‎ بهداشتي‌‏‎ مراكز‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ پيوسته‌‏‎ نظام‌‏‎ .مي‌شود‏‎ ختم‌‏‎ جهاني‌‏‎ بهداشت‌‏‎ سازمان‌‏‎ مركز‏‎ متفاوت‌‏‎ همه‌گير‏‎ بيماريهاي‌‏‎ با‏‎ برخورد‏‎ چگونگي‌‏‎ وي‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎ به‌‏‎ سال‌‏‎ افراد 5‏‎ در‏‎ حاد‏‎ آبكي‌‏‎ اسهال‌‏‎ بيماري‌‏‎ كه‌‏‎ جايي‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ وبا‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ آزمايش‌‏‎ به‌‏‎ نيازي‌‏‎ شد‏‎ مشاهده‌‏‎ بالاتر‏‎ .كرد‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ درمان‌‏‎ و‏‎ بهداشت‌‏‎ مراقبت‌هاي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ مشكوك‌‏‎ آشنا‏‎ وبا‏‎ بيماري‌‏‎ تعاريف‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎ آنقدر‏‎ مردم‌‏‎ وي‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎ مركز‏‎ به‌‏‎ بلافاصله‌‏‎ نشانه‌ها‏‎ مشاهده‌‏‎ با‏‎ خودشان‌‏‎ كه‌‏‎ باشند‏‎ ‏‎ دهند‏‎ گزارش‌‏‎ منطقه‌‏‎ بهداشتي‌‏‎

نيست‌‏‎ صريح‌‏‎ بهداشتي‌‏‎ پيامهاي‌‏‎
اخبار‏‎ كردن‌‏‎ پنهان‌‏‎ بهداشتي‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ به‌اعتقاد‏‎ در‏‎ به‌ويژه‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ نيست‌‏‎ هيچ‌جا‏‎ و‏‎ هيچ‌كس‌‏‎ به‌مصلحت‌‏‎ بهداشتي‌‏‎ زيرا‏‎ مي‌گيرد‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ حساس‌تري‌‏‎ اهميت‌‏‎ كشور‏‎ يك‌‏‎ داخلي‌‏‎ مرزهاي‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ انسانها‏‎ جان‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ برزيان‌هاي‌‏‎ علاوه‌‏‎ .به‌خطرمي‌اندازد‏‎ بيماري‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ بروز‏‎ از‏‎ كافي‌‏‎ اطلاع‌‏‎ عدم‌‏‎ به‌دليل‌‏‎ افراد‏‎ .مي‌افتد‏‎ به‌خطر‏‎ جانشان‌‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ مبتلا‏‎ بيماري‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ نيز‏‎ التور‏‎ بيماري‌‏‎ مساله‌‏‎ بي‌ترديد‏‎ را‏‎ بهداشتي‌‏‎ امور‏‎ مرتبط‏‎ دستگاههاي‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ بومي‌ايران‌ ، ‏‎ فراگير‏‎ آموزش‌‏‎ و‏‎ همگاني‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ ارائه‌‏‎ و‏‎ دوچندان‌مي‌كند‏‎ كاهش‌‏‎ در‏‎ مي‌تواند‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ به‌ويژه‌‏‎ جمعي‌‏‎ ازطريق‌رسانه‌هاي‌‏‎ .شود‏‎ واقع‌‏‎ موثرتر‏‎ اين‌بيماري‌‏‎ پيش‌‏‎ چندي‌‏‎:مي‌گويد‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خانه‌دار‏‎ خانم‌‏‎ يك‌‏‎ اصول‌‏‎ رعايت‌‏‎ به‌‏‎ راجع‌‏‎ مختلفي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ ازطريق‌تلويزيون‌‏‎ آب‏‎ و‏‎ ميوه‌‏‎ و‏‎ سبزي‌‏‎ غذايي‌ ، ‏‎ مواد‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ بهداشتي‌در‏‎ امكان‌‏‎ نيز‏‎ ابهام‌آميزي‌‏‎ به‌صورت‌‏‎ كه‌‏‎ كردم‌‏‎ كسب‏‎ بهداشتي‌اطلاعاتي‌‏‎ اعلام‌‏‎ اما‏‎ مي‌كرد‏‎ گوشزد‏‎ را‏‎ واگيردار‏‎ بيماريهاي‌‏‎ ابتلابه‌‏‎ مسئولان‌‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ چندان‌‏‎ گويا‏‎ به‌موقع‌‏‎ وهشدارهاي‌‏‎ مستقيم‌‏‎ .نيست‌‏‎ مربوط‏‎ اخبار‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ كردن‌‏‎ پنهان‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ اعتقاد‏‎ به‌‏‎ انسانها‏‎ از‏‎ شماري‌‏‎ جان‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ همه‌گير‏‎ بيماريهاي‌‏‎ شيوع‌‏‎ به‌‏‎ قرار‏‎ تحت‌شعاع‌‏‎ را‏‎ مسئولان‌‏‎ مصلحت‌انديشي‌‏‎ نوع‌‏‎ هر‏‎ دارد‏‎ سروكار‏‎ به‌موقع‌‏‎ و‏‎ شفاف‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ بنابراين‌‏‎.‎مي‌برد‏‎ سوءال‌‏‎ وزير‏‎ داده‌‏‎ .است‌‏‎ منطقي‌‏‎ تنهاراه‌حل‌‏‎

وبا درقم
رئيس مركز بهداشت استان قم نسبت به شيوع بيماري وبا در اين استان توسط مسافراني كه به عراق سفر كرده اند هشدار داد.
«دكتر محمدرضا حيات بخش» كه در جلسه كميته بهداشت استان قم سخن مي گفت با اعلام اينكه طي يكماه گذشته ۱۷ نفر آلوده به ويروس وبا شناسايي شده اند و يك نفر نيز به اين علت فوت كرده است در مورد گسترش سريع اين بيماري در قم و استانهاي همجوار هشدار داد و گفت: اكثر قربانيان اين نوع از بيماري وبا را اتباع خارجي و به ويژه اتباع افغاني و عراقي تشكيل مي دهند و فقط يك مورد آن مربوط به شهروندان قمي بوده است.
وي افزود: دولت بايد به طور جدي با ورود و خروج اتباع خارجي و اتباع ايراني كه به صورت قاچاق به عراق و افغانستان مسافرت مي كنند برخورد كند .وي كليه شهروندان ايراني را از رفتن به عراق بر حذر داشت و تأكيد كرد: در شرايط فعلي فضاي عراق به لحاظ بهداشتي امن نيست و به علت شيوع امراض عفوني و واگيردار مردم نبايد به اين كشور مسافرت كنند. به گفته دكتر حياتبخش چندين نفر از كساني كه به عراق مسافرت كرده اند در بازگشت به دليل وجود اپيدمي و شيوع بيماري وبا در آن كشور به اين بيماري مبتلا شده اند.
وي با بيان اينكه اين نوع از «وبا» علائم مشخصي ندارد و در مراحل ابتدايي قابل تشخيص به صورت ظاهري نيست گفت: تنها راه تشخيص آلودگي افراد آزمايش مدفوع است. و اگر اين بيماري همه گير شود كنترل آن بسيار مشكل است.
گفتني است كه رئيس مركز بهداشت قم در سخنان خود از درگذشت ۱۷ تن از مبتلايان خبر داده بود كه استانداري قم بلافاصله با ارسال فكسي به مطبوعات درگذشت فقط يك نفر را تأييد كرد و اعلام نمود كه بقيه افراد تنها مبتلا به ويروس مي باشند. استانداري همچنين درگذشت چند تن از زائران عتبات عاليات را دربازگشت به قم به علت اين بيماري تكذيب كرد و گفت اين افراد آلوده هستند .در شهر قم بالاترين ميزان مهاجران عراقي در سطح كشور – حدود ۱۱۰ هزار نفر- اقامت دارند. همچنين بخش بزرگي از افغانيهاي مقيم ايران در شهر قم زندگي مي كنند. طي دو ماه گذشته بسياري از شهروندان شهر مذهبي قم به علت علاقه به زيارت عتبات عاليات به صورت قاچاق به كشور عراق مسافرت كرده اند و تعدادي از آنان نيز به علل مختلف در اين راه جان باخته اند

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - جولای 13, 2009 at 11:09 ق.ظ

Categories: وبا, ويژه   Tags:

وبا در افغانستان

پايگاه اطلاع رساني پزشكان ايران
ميان‌‏‎ در‏‎ “وبا‏‎” بيماري‌‏‎ علائم‌‏‎ مشاهده‌‏‎ تاييد‏‎‏‎ كشورها ، ‏‎ ديگر‏‎ با‏‎ افغانستان‌‏‎ مرزي‌‏‎ شهرهاي‌‏‎ در‏‎ ساكن‌‏‎ افغانيهاي‌‏‎ .است‌‏‎ آورده‌‏‎ در‏‎ صدا‏‎ به‌‏‎ را‏‎ منطقه‌‏‎ به‌‏‎ بيماري‌‏‎ انتقال‌‏‎ خطر‏‎ زنگ‌‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ شيوع‌‏‎ نگران‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويند‏‎ بين‌المللي‌‏‎ سازمان‌هاي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ گزارشهايي‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ افغانستان‌‏‎ در‏‎ “وبا‏‎” بيشتر‏‎ .است‌‏‎ نگران‌كننده‌‏‎ شديدا‏‎ مي‌رسد ، ‏‎ كشور‏‎ داشته‌‏‎ ملاحظه‌اي‌‏‎ قابل‌‏‎ تلفات‌‏‎ تاكنون‌‏‎ افغانستان‌‏‎ در‏‎ “وبا‏‎” استان‌‏‎ در‏‎ تنها‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويد‏‎ جهاني‌‏‎ بهداشت‌‏‎ سازمان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ اكثر‏‎ كه‌‏‎ نفر‏‎ اخير 50‏‎ هفته‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ افغانستان‌‏‎ شمال‌‏‎ در‏‎ “بلخ‌‏‎” “وبا‏‎” به‌‏‎ ابتلاء‏‎ اثر‏‎ در‏‎ بودند ، ‏‎ مسن‌‏‎ افراد‏‎ و‏‎ كودك‌‏‎ آنها‏‎ حداقل‌‏‎ نيز‏‎ “بغلان‌‏‎” و‏‎ “پكتيا‏‎” استانهاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ باختند‏‎ جان‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ و‏‎ مرده‌اند‏‎ اخير‏‎ هفته‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ نفر‏‎ ‎‏‏150بر‏‎ بالغ‌‏‎ را‏‎ افغانستان‌‏‎ در‏‎ “وبا‏‎” از‏‎ جان‌باخته‌‏‎ افراد‏‎ عده‌‏‎  .كرده‌اند‏‎ اعلام‌‏‎ نفر‏‎ ‎‏‏يك هزار‏‎  و اين درحالي است كه آمار مبتلايان به وبا تا كنون توسط سازمان بهداشت جهاني بيش از يكصد هزار نفر در افغانستان اعلام شده استاستان‌‏‎ در‏‎ وبا‏‎ بيماري‌‏‎:داد‏‎ گزارش‌‏‎ افغانستان‌‏‎ بهداري‌‏‎ وزارت‌‏‎ تاكنون‌‏‎ و‏‎ يافته‌‏‎ شيوع‌‏‎ نيز‏‎ شرق‌افغانستان‌‏‎ جنوب‏‎ در‏‎ “خوست‌‏‎” است‌‏‎ گرفته‌‏‎ بودند ، ‏‎ مسن‌‏‎ افراد‏‎ و‏‎ كودك‌‏‎ عمدتا‏‎ كه‌‏‎ قرباني‌‏‎ هشت‌‏‎ مبتلا‏‎ “وبا‏‎” بيماري‌‏‎ به‌‏‎ نفر‏‎ ‎‏‏150‏‎”ميدان‌‏‎ حاجي‌‏‎” در‏‎ و‏‎ با‏‎ “وبا‏‎”.‎است‌‏‎ وخيم‌‏‎ آنان‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ حدود 50‏‎ حال‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌اند‏‎ بهداشت‌‏‎ كه‌‏‎ كجا‏‎ هر‏‎ و‏‎ دارد‏‎ مستقيم‌‏‎ رابطه‌‏‎ بهداشت‌‏‎ رعايت‌‏‎ عدم‌‏‎ ديده‌‏‎ بيشتر‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ بيماري‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ رعايت‌‏‎ كمتر‏‎ .است‌‏‎ زياد‏‎ نيز‏‎ آن‌‏‎ شيوع‌‏‎ زمينه‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ بيشتر‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ شيوع‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مرطوب‏‎ گرمسيري‌‏‎ بيماري‌‏‎ يك‌‏‎ “وبا‏‎” شدن‌‏‎ آلوده‌‏‎ بهداشت‌ ، ‏‎ نبودن‌‏‎ زياد ، ‏‎ جمعيت‌‏‎ به‌‏‎ بستگي‌‏‎ اوقات‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ بيماري‌‏‎ اين‌‏‎.‎دارد‏‎ غذايي‌‏‎ مواد‏‎ و‏‎ سبزيجات‌‏‎ و‏‎ آبها‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ شروع‌‏‎ درد‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ روزه‌‏‎ سه‌‏‎ تا‏‎ دو‏‎ خفيف‌‏‎ اسهال‌‏‎ دادن‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ باعث‌‏‎ (‎برنجي‌‏‎ آب‏‎ حجيم‌‏‎)‎ اسهال‌‏‎ نشدن‌‏‎ درمان‌‏‎ صورت‌‏‎ بيمار‏‎ مرگ‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ آبي‌‏‎ كم‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ بدن‌‏‎ املاح‌‏‎ و‏‎ آب‏‎ سريع‌‏‎ .مي‌شود‏‎

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 11:07 ق.ظ

Categories: وبا   Tags:

وبا در عراق

پايگاه اطلاع رساني پزشكان ايران

صندوق کودکان سازمان ملل متحد، يونيسف، روز يکشنبه هشتم ژوئن اعلام کرد که به نظر می رسد شمار کودکان عراقی که به اسهال و بيماری های مرتبط با آن مبتلا هستند، طی يک سال گذشته به شدت افزايش يافته باشد.
جفری کيل، سخنگوی يونيسف گفت يک مطالعه محدود نشان می دهد که موارد بروز بيماری هايی مانند وبا، اسهال خونی و حصبه در ماه مه سال جاری نسبت به ماه مه سال قبل دو برابر و نيم افزايش يافته است.
برنامه جهانی غذا نيز گفت که پيش از آغاز حمله نظامی تحت رهبری آمريکا به عراق، يک ميليون کودک عراقی در نتيجه اسهال دچار سوتغذيه بودند.

اما جنگ و فروپاشی تاسيسات زيربنايی عراق، خطرات بهداشتی را تشديد کرده، منابع آب پاکيزه را مختل ساخته، به شبکه های فاضلاب آسيب رسانده و جمع آوری زباله را متوقف کرده است.
برنامه جهانی غذا اعلام کرد توزيع غذای جيره بندی در سراسر عراق را آغاز کرده است اما اخطار داد که در صورت ادامه آلودگی منابع آب، آذوقه کافی وجود نخواهد داشت.

تهديد فاضلاب آلوده
سخنگوی يونيسف گفت مطالعه اين سازمان در سطح محدود انجام شده است و به دليل از کار افتادن سيستم بهداشتی در طول جنگ ارقام کامل اين مطالعه موجود نيست.
آقای کيل گفت که 70 درصد از موارد مرگ و مير کودکان در فصل بهار، يعنی پيش از آغاز جنگ، ناشی از اسهال و عفونت های ريوی بوده است.
وی افزود ارقام يونيسف نشان داد که 72 درصد کودکانی که مورد مطالعه قرار گرفتند به اسهال مبتلا بودند که به گفته او نشان می دهد اين يک بيماری مرگبار در عراق است.
وی گفت که اسهال خونی و حصبه، که از طريق آب و غذای آلوده شيوع پيدا می کند “در حال بدل شدن به يک معضل جدی برای کودکان است.”
وبا نيز در حال افزايش است و 66 مورد از آن در شهر بصره در جنوب عراق مشاهده شده است که اکثر بيماران را کودکان خردسال تشکيل می دهند. تاکنون سه نفر در اين شهر در اثر وبا جان باخته اند.
وی گفت يونيسف می کوشد در طول ماه های گرم و بيماری زای تابستان در مراکز درمانی به معالجه بيماران بپردازد، اما نبود بهداشت در عراق همچنان يک تهديد جدی است.
وی گفت: “تنها در شبکه آبرسانی بغداد 500 مورد آسيب ديدگی وجود دارد که به آلودگی آب توسط جريان فاضلاب منجر می شود.”

همچنين يك  راديوي  عراقي  كه  از عربستان  برنامه  پخش  مي كند، اعلام  كرد: گروهي  از كارشناسان  سازمان  بهداشت  جهاني  با نمونه برداري  آزمايشگاهي  در برخي  مراكز درماني  جنوب  عراق  شيوع  وبا را در اين  كشور تأييد كردند.
به گزارش ايرنا از ايلام، راديو صداي  عراق افزود: نمونه برداري  از ۳۸ تن  از بيماران  در بصره ، وجود چهار مورد بيماري  وبا را در بين  آنان  به  اثبات  رساند.
سازمان  بهداشت  جهاني  نسبت  به  فراگير شدن  وبا در بصره  ابراز نگراني  كرد و در مورد انتشار آن در شهرهاي  بغداد و موصل  نيز هشدار داد.
قبلا انتشار بيماري  وبا در شهرهاي  عراق ، در حد يك  پيش بيني  بود.

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 11:05 ق.ظ

Categories: وبا   Tags:

آنچه راجع به وبا بايد بدانيم

زمينه‌ساز‏‎ هميشه‌‏‎ جنگ‌ ، ‏‎ براثر‏‎ انساني‌‏‎ جمعيت‌هاي‌‏‎ آوارگي‌‏‎ جهان‌‏‎ گوناگون‌‏‎ مناطق‌‏‎ در‏‎ وبا‏‎ بيماري‌‏‎ شدن‌‏‎ همه‌گير‏‎ بروزو‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎
ادبيات‌‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ “وبا‏‎” كابوس‌‏‎
كهن‌ ، ‏‎ دوران‌‏‎ از‏‎ “وبا‏‎” ‏‎ .است‌‏‎ افكنده‌‏‎ انساني‌‏‎ نسل‌هاي‌‏‎ زندگي‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ خود‏‎ سايه‌وهمناك‌‏‎ بي‌شماري‌‏‎ قربانيان‌‏‎ تاريخ‌ ، ‏‎ از‏‎ دوره‌هايي‌‏‎ در‏‎ “وبا‏‎” طغيان‌‏‎ و‏‎ قصه‌‏‎ و‏‎ شعر‏‎ حوزه‌‏‎ تا‏‎ بيماري‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ هراس‌‏‎ و‏‎ گذاشته‌‏‎ برجاي‌‏‎ شاعران‌‏‎ اشعار‏‎ از‏‎ نمونه‌هايي‌‏‎.‎است‌‏‎ كشيده‌‏‎ دامن‌‏‎ ادبيات‌ملت‌ها‏‎ نمادين‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ وبا ، ‏‎ خطر‏‎ آنها‏‎ در‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ ايراني‌را‏‎  ده‌بود ، ‏‎ مطرح‌‏‎ آثار‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ بر‏‎ “وبايي‌‏‎ سال‌هاي‌‏‎ عشق‌‏‎” كه‌نام‌‏‎ بدانيد‏‎ بدنيست‌‏‎
لاتين‌‏‎ آمريكاي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ نويسنده‌‏‎ “ماركز‏‎ گابريل‌گارسيا‏‎” معروف‌‏‎ وبا ، ‏‎ زنجيره‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ واقعيت‌‏‎ اين‌‏‎ ونمايانگر‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ ماندگار‏‎ و‏‎ است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرباني‌‏‎ ما‏‎ مسكوني‌‏‎ كره‌‏‎ باطل‌در‏‎ دور‏‎ يك‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ بشر‏‎ سلامتي‌‏‎ دشمنان‌‏‎ صدر‏‎ در‏‎ همچنان‌‏‎ ويكم‌ ، ‏‎ بيست‌‏‎ سده‌‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ تلاش‌هاي‌‏‎ بهداشت‌ ، ‏‎ جهاني‌‏‎ سازمان‌‏‎ همين‌دليل‌‏‎ به‌‏‎.‎دارد‏‎ قرار‏‎ با‏‎ تا‏‎ ;است‌‏‎ گرفته‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ اين‌زنجيره‌‏‎ گسستن‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ اين‌‏‎ ريشه‌كني‌‏‎ و‏‎ مهار‏‎ راه‌‏‎ باخيز ، ‏‎ و‏‎ مناطق‌‏‎ تدريجي‌‏‎ ايمن‌سازي‌‏‎ .كند‏‎ راهموار‏‎ بشر‏‎ تاريخ‌‏‎ مرگبار‏‎ بيماري‌‏‎
“وبا‏‎” زنجيره‌‏‎ قطع‌‏‎ براي‌‏‎ جهاني‌‏‎ تلاش‌‏‎
ارديبهشت‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ و‏‎ سال‌‏‎ مساعد‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ وبا‏‎ بيماري‌‏‎ بيماري‌‏‎ شيوع‌‏‎ منحني‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ پيدا‏‎ شيوع‌‏‎ و‏‎ بروز‏‎ امكان‌‏‎ ماه‌‏‎ دامنه‌‏‎ پاييز‏‎ رسيدن‌‏‎ فرا‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎ اوج‌‏‎ تابستان‌‏‎ در‏‎ .مي‌رسد‏‎ صفر‏‎ به‌‏‎ آذر‏‎ ماه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ يافته‌‏‎ كاهش‌‏‎ بيماري‌‏‎ انتشار‏‎ بيماري‌‏‎ شيوع‌‏‎ پايان‌‏‎‏‎ نيست‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ ميكروب‏‎ نابودي‌‏‎ منزله‌‏‎ به‌‏‎ پاييز‏‎ مياني‌‏‎ ماه‌‏‎ در‏
از‏‎ معيني‌‏‎ درجات‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ اشاره‌‏‎ كه‌‏‎ همانطور‏‎ ميكروبها‏‎ بلكه‌‏‎ بعد‏‎ سال‌‏‎ بهار‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌مانند‏‎ زنده‌‏‎ زمستان‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ سرما‏‎ بنابر‏‎.‎مي‌شود‏‎ سرگرفته‌‏‎ از‏‎ بيماري‌‏‎ شيوع‌‏‎ بروزو‏‎ چرخه‌‏‎ دوباره‌‏‎ در‏‎ مهمي‌‏‎ نقش‌‏‎ مي‌تواند‏‎ زمينه‌ها‏‎ درتمام‌‏‎ بهداشت‌‏‎ رعايت‌‏‎ اين‌‏‎ .داشته‌باشد‏‎ بيماري‌‏‎ اين‌‏‎ مهار‏‎بيماري‌‏‎ نشانه‌هاي‌‏‎
نشانه هاي بيماري
نشانه‌هاي‌‏‎ از‏‎ استفراغ‌‏‎ و‏‎ اسهال‏‎
سفيد‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ گاهي‌‏‎ وبايي‌‏‎ اسهال‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ التور‏‎ وباي‌‏‎ بيماري‌‏‎ خوني‌‏‎ اسهال‌‏‎ وجه‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ اسهال‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎.مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ نيز‏‎ .است‌‏‎ متوسط‏‎ و‏‎ خفيف‌‏‎ حد‏‎ در‏‎ بيماري‌‏‎ موارد‏‎ بسياري‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ مدفوع‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ شكم‌‏‎ درد‏‎ بيمار‏‎ شديد‏‎ بيماري‌‏‎ عارض‌شدن‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ بيمار‏‎ ساعت‌‏‎ چند‏‎ ظرف‌‏‎ اسهال‌‏‎ گرفتن‌‏‎ شدت‌‏‎ با‏‎.جاري‌است‌‏‎ و‏‎ آبكي‌‏‎ رسانده‌‏‎ درماني‌‏‎ مركز‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ موقع‌‏‎ به‌‏‎ اگر‏‎ مي‌رودو‏‎ اغماء‏‎ به‌‏‎ آب‏‎ شديد‏‎ كاهش‌‏‎ اين‌‏‎ بنابر‏‎.‎مي‌دهد‏‎ ازدست‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ جان‌‏‎ نشود ، ‏‎ مشاهده‌‏‎ محض‌‏‎ به‌‏‎ افراد‏‎.‎است‌‏‎ بيمارالتور‏‎ مرگ‌‏‎ اصلي‌‏‎ علت‌‏‎ بدن‌‏‎ مراجعه‌‏‎ بيمارستاني‌‏‎ و‏‎ مركزبهداشتي‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ نشانه‌ها‏‎ اين‌‏‎ .شوند‏‎ بستري‌‏‎ (‎متوسط‏‎ صورت‌نوع‌‏‎ در‏‎)‎ آزمايش‌‏‎ دادن‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كنند‏‎
بيماري‌‏‎ انتقال‌‏‎ چرخه‌‏‎
وباي‌‏‎ بيماري‌‏‎ در‏‎ فرد‏‎ به‌‏‎ فرد‏‎ انتقال‌‏‎ ‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ ايدز‏‎ مثل‌‏‎ التور‏‎ بيمار‏‎ به‌‏‎ زدن‌‏‎ دست‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ وجود‏‎ التور‏‎ .نمي‌يابد‏‎ انتقال‌‏‎ طريق‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بيماري‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ هپاتيت‌اشكالي‌‏‎ فرد‏‎ مدفوع‌‏‎ ازطريق‌‏‎ بيماري‌‏‎ اين‌‏‎ انتقال‌‏‎ احتمال‌‏‎ تنهاراه‌‏‎ .مبتلامي‌باشد‏‎ و‏‎ تشنگي‌‏‎ رفع‌‏‎ براي‌‏‎ گرما‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ به‌ويژه‌‏‎ آلوده‌‏‎ آشاميدن‌آبهاي‌‏‎ ميوه‌ها ، ‏‎ شستشوي‌‏‎ براي‌‏‎ درختان‌‏‎ آبياري‌‏‎ آبهاي‌‏‎ از‏‎ يااستفاده‌‏‎ يخ‌‏‎ مصرف‌‏‎ و‏‎ بستني‌‏‎ دستفروشان‌ ، ‏‎ توسط‏‎ خام‌‏‎ خوراكي‌هاي‌‏‎ خريدانواع‌‏‎ را‏‎ اسهالي‌‏‎ و‏‎ روده‌اي‌‏‎ بيماريهاي‌‏‎ ميكروب‏‎ انتقال‌‏‎ آلوده‌امكان‌‏‎ جلوگيري‌‏‎ براي‌‏‎ ناخن‌ها‏‎ مرتب‏‎ كردن‌‏‎ كوتاه‌‏‎ بنابراين‌‏‎شدت‌مي‌دهد‏‎ صابون‌‏‎ با‏‎ دست‌ها‏‎ شست‌وشوي‌‏‎ و‏‎ آنها‏‎ زير‏‎ در‏‎ آلودگي‌‏‎ ازتجمع‌‏‎ آب‏‎ با‏‎ سبزيجات‌‏‎ و‏‎ كاهو‏‎ سازي‌‏‎ سالم‌‏‎ توالت‌ ، ‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ به‌طورمرتب‏‎ شير‏‎ و‏‎ مايع‌‏‎ كشك‌‏‎ جوشاندن‌‏‎ ضدعفوني‌كننده‌ ، ‏‎ ومواد‏‎ سالم‌‏‎ چرخه‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌تواند‏‎ زباله‌ها‏‎ مناسب‏‎ نشده‌ ، دفع‌‏‎ پاستوريزه‌‏‎ .كند‏‎ متوقف‌‏‎ را‏‎ انتقال‌‏‎ پزشك‌‏‎ تا‏‎ دربان‌‏‎ از‏‎ درماني‌‏‎ مركز‏‎ يك‌‏‎ كاركنان‌‏‎ و‏‎ مسئولان‌‏‎ آشنايي‌‏‎ وباي‌‏‎ حاد‏‎ بيمار‏‎ يك‌‏‎ به‌موقع‌‏‎ نجات‌‏‎ و‏‎ درمان‌‏‎ در‏‎ مي‌تواند‏‎ معالج‌‏‎ .شود‏‎ واقع‌‏‎ موثر‏‎ التور‏‎ جهاني‌‏‎ بهداشت‌‏‎ سازمان‌‏‎ به‌‏‎ ساعت‌‏‎ ظرف‌ 48‏‎ بايد بيماري‌  ، ‏‎سازمان‌‏‎ به‌‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎ روند‏‎ متاسفانه‌‏‎ اما‏‎.شود‏‎ داده‌‏‎ اطلاع‌‏‎ اين‌‏‎ دليل‌‏‎.‎نمي‌شود‏‎ رعايت‌‏‎ كشورها‏‎ جهاني‌ ، اكنون‌توسط‏‎ بهداشت‌‏‎ درگير‏‎ كشور‏‎ با‏‎ اقتصادي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ برخوردهاي‌نامناسب‏‎ نيز‏‎ مورد‏‎ تحريم‌‏‎ ترس‌‏‎ از‏‎ كشورها‏‎ جهت‌‏‎ به‌همين‌‏‎است‌‏‎ بيماريها‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ .ندهند‏‎ گزارش‌‏‎ را‏‎ موارد‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌دهند‏‎ ترجيح‌‏‎ اقتصادي‌‏‎

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 11:04 ق.ظ

Categories: وبا   Tags: