بخش چهاردهم: بيماريهاي گوش و حلق و بيني

ماده 32: مشمولان مبتلا به بيماريهاي داخلي مغز و اعصاب با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود. بند 1- اختلالات استحاله اي سلولهاي عصبي ( مانند فريدریش و..) معاف دائم. ——————————————————————————– بند 2- اختلالات تعادلي مخچه اي معاف دائم. ——————————————————————————– بند 3- انواع ميليتها و سكل انها الف) در صورتيكه شديد باشد معاف دائم. ب) در موارد خفيف ( زماني كه بر اساس طبقه بندي بين المللي ( صفر تا پنج) در حد 4 باشد) خدمات غيررزمي. ——————————————————————————– بند 4- انسفاليتها و انسفالوياتيها در صورتيكه عوارض جسمي يا رواني پايدار و ناتوان كننده داشته باشد معاف دائم. ——————————————————————————– بند 5- مولتيپل اسكلروزيس يا MS معاف دائم. ——————————————————————————– بند 6- انواع صغر عضلاني بزرگ مشروط بر اينكه اختلال شديد و مشهود ايجاد كرده باشد معاف دائم. ——————————————————————————– بند 7- انواع مبویاتي هاي اوليه و ثانويه معاف دائم. ——————————————————————————– بند 8- اختلالات مادرزادي سيستم اعصاب مركزي از هر نوع معاف دائم. ——————————————————————————– بند 9- انواع پاراپلژي ها، پاراپارزي ها، همي پلژي ها، همي پارزيها و منوبلژيها معاف دائم. ——————————————————————————– بند 10- انواع اختلالات و حركات غيرطبيعي عضوي مربوط به دستگاه خراج هرمي معاف دائم. ——————————————————————————– بند 11- انواع صرع به شرط ثبوت كلينيكي و يا پاراكلينيكي در يكي از مراكز درماني دانشگاهي يا نظامي معاف دائم. تبصره: در مواردي كه شروط فوق تحقق نيابد ولي مدارك قابل استناد دال بر سابقه صرع موجود باشد به خدمت غير رزمي اعزام و در مشاغل مناسب گمارده شود در صورتي كه در حين خدمت صرع ثابت شود معاف دائم. ——————————————————————————– بند 12ـ انواع پلي نوريتهاي بهبود يافته و سكل آنها با تاييد الكترود ياكنوزيس به شرط ثبوت كلينيكي و پاراكلينيكي در مراكز درماني دانشگاهي يا نظامي معاف دائم. ——————————————————————————– بند 13ـ انواع نوروفيبروماتوزها الف) در موارد شديد ( اختلال عملكرد، كراهت منظر) معاف دائم. ب) در موارد خفيف خدمات غيررزمي. ——————————————————————————– بند 14- سابقه مننژيت هاي مزمن و سكل انواع مننژيت در صورت داشتن اختلال عملی و عصبي به شرط ثبوت در مراكز درماني دانشگاهي يا نظامي معاف دائم. ——————————————————————————– بند 15- انواع نوروالژيها معاف از رزم. ——————————————————————————– بند 16- انواع فلج اعصاب كراينال. الف) در موارد شديد و مقاوم به درمان با اثبات كلينيكي يا پاراكلينيكي معاف دائم. ب) در موارد خفيف خدمات غيررزمي. ——————————————————————————– بند 17- انواع سكته هاي مغزي و ضايعات عروقي مغز الف) با عارضه عصبي ( ارگانيك يا غيرارگانيك) معاف دائم. ب) بدون عارضه خدمات غيررزمي. ——————————————————————————– بند 18- بيماري مياستني کراويس با اثبات كلينيكي يا پاراكلينيكي در مراكز درماني دانشگاهي يا نظامي معاف دائم. ——————————————————————————– بند 19- تورتيكولي معاف دائم.