راهنمای تخصصهای دندانپزشکی

دندانپزشک عمومی :

 

متخصص آسيب شناسي فک و دهان  تخصص مشترک بین دندانپزشکی عمومی و پزشکی عمومی

متخصص آناتومي دندان   

متخصص ارتودنسي  

متخصص بهداشت دهان و دندان  

متخصص بيماريهاي دهان و تشخيص  

متخصص بيولوژي دهان  

متخصص پروتزهاي ثابت و اکلوژن  

متخصص پروتزهاي دنداني (ثابت و متحرک)  

متخصص جراحي لثه  

متخصص درمان ريشه  

متخصص دندانپزشکي اطفال  

متخصص دندانپزشکي ترميمي

متخصص دندانپزشکی جامعه نگر

متخصص راديولوژي دهان و فک وصورت هم بصورت  تخصص دندانپزشکی عمومی و هم بعنوان فلوشیپ تخصص رادیولوژی وجود دارد

متخصص جراحي دهان وفک وصورت که تخصص دندانپزشکی عمومی است و ما یک فلوشیپ تخصص گوش و حلق و بینی  هم داریم  که بعنوان فلوشیپ جراحی سرو گردن نامیده می شود

متخصص مواددنداني