وبا در افغانستان

پايگاه اطلاع رساني پزشكان ايران
ميان‌‏‎ در‏‎ “وبا‏‎” بيماري‌‏‎ علائم‌‏‎ مشاهده‌‏‎ تاييد‏‎‏‎ كشورها ، ‏‎ ديگر‏‎ با‏‎ افغانستان‌‏‎ مرزي‌‏‎ شهرهاي‌‏‎ در‏‎ ساكن‌‏‎ افغانيهاي‌‏‎ .است‌‏‎ آورده‌‏‎ در‏‎ صدا‏‎ به‌‏‎ را‏‎ منطقه‌‏‎ به‌‏‎ بيماري‌‏‎ انتقال‌‏‎ خطر‏‎ زنگ‌‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ شيوع‌‏‎ نگران‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويند‏‎ بين‌المللي‌‏‎ سازمان‌هاي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ گزارشهايي‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ افغانستان‌‏‎ در‏‎ “وبا‏‎” بيشتر‏‎ .است‌‏‎ نگران‌كننده‌‏‎ شديدا‏‎ مي‌رسد ، ‏‎ كشور‏‎ داشته‌‏‎ ملاحظه‌اي‌‏‎ قابل‌‏‎ تلفات‌‏‎ تاكنون‌‏‎ افغانستان‌‏‎ در‏‎ “وبا‏‎” استان‌‏‎ در‏‎ تنها‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويد‏‎ جهاني‌‏‎ بهداشت‌‏‎ سازمان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ اكثر‏‎ كه‌‏‎ نفر‏‎ اخير 50‏‎ هفته‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ افغانستان‌‏‎ شمال‌‏‎ در‏‎ “بلخ‌‏‎” “وبا‏‎” به‌‏‎ ابتلاء‏‎ اثر‏‎ در‏‎ بودند ، ‏‎ مسن‌‏‎ افراد‏‎ و‏‎ كودك‌‏‎ آنها‏‎ حداقل‌‏‎ نيز‏‎ “بغلان‌‏‎” و‏‎ “پكتيا‏‎” استانهاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ باختند‏‎ جان‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ و‏‎ مرده‌اند‏‎ اخير‏‎ هفته‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ نفر‏‎ ‎‏‏150بر‏‎ بالغ‌‏‎ را‏‎ افغانستان‌‏‎ در‏‎ “وبا‏‎” از‏‎ جان‌باخته‌‏‎ افراد‏‎ عده‌‏‎  .كرده‌اند‏‎ اعلام‌‏‎ نفر‏‎ ‎‏‏يك هزار‏‎  و اين درحالي است كه آمار مبتلايان به وبا تا كنون توسط سازمان بهداشت جهاني بيش از يكصد هزار نفر در افغانستان اعلام شده استاستان‌‏‎ در‏‎ وبا‏‎ بيماري‌‏‎:داد‏‎ گزارش‌‏‎ افغانستان‌‏‎ بهداري‌‏‎ وزارت‌‏‎ تاكنون‌‏‎ و‏‎ يافته‌‏‎ شيوع‌‏‎ نيز‏‎ شرق‌افغانستان‌‏‎ جنوب‏‎ در‏‎ “خوست‌‏‎” است‌‏‎ گرفته‌‏‎ بودند ، ‏‎ مسن‌‏‎ افراد‏‎ و‏‎ كودك‌‏‎ عمدتا‏‎ كه‌‏‎ قرباني‌‏‎ هشت‌‏‎ مبتلا‏‎ “وبا‏‎” بيماري‌‏‎ به‌‏‎ نفر‏‎ ‎‏‏150‏‎”ميدان‌‏‎ حاجي‌‏‎” در‏‎ و‏‎ با‏‎ “وبا‏‎”.‎است‌‏‎ وخيم‌‏‎ آنان‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ حدود 50‏‎ حال‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌اند‏‎ بهداشت‌‏‎ كه‌‏‎ كجا‏‎ هر‏‎ و‏‎ دارد‏‎ مستقيم‌‏‎ رابطه‌‏‎ بهداشت‌‏‎ رعايت‌‏‎ عدم‌‏‎ ديده‌‏‎ بيشتر‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ بيماري‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ رعايت‌‏‎ كمتر‏‎ .است‌‏‎ زياد‏‎ نيز‏‎ آن‌‏‎ شيوع‌‏‎ زمينه‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ بيشتر‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ شيوع‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مرطوب‏‎ گرمسيري‌‏‎ بيماري‌‏‎ يك‌‏‎ “وبا‏‎” شدن‌‏‎ آلوده‌‏‎ بهداشت‌ ، ‏‎ نبودن‌‏‎ زياد ، ‏‎ جمعيت‌‏‎ به‌‏‎ بستگي‌‏‎ اوقات‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ بيماري‌‏‎ اين‌‏‎.‎دارد‏‎ غذايي‌‏‎ مواد‏‎ و‏‎ سبزيجات‌‏‎ و‏‎ آبها‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ شروع‌‏‎ درد‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ روزه‌‏‎ سه‌‏‎ تا‏‎ دو‏‎ خفيف‌‏‎ اسهال‌‏‎ دادن‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ باعث‌‏‎ (‎برنجي‌‏‎ آب‏‎ حجيم‌‏‎)‎ اسهال‌‏‎ نشدن‌‏‎ درمان‌‏‎ صورت‌‏‎ بيمار‏‎ مرگ‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ آبي‌‏‎ كم‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ بدن‌‏‎ املاح‌‏‎ و‏‎ آب‏‎ سريع‌‏‎ .مي‌شود‏‎