بخش نهم: بيماريهاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي

بند 37: مشمولان مبتلا به بيماريهاي شكم و دستگاه گوارش و رشته جراحي عمومي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلاء مي باشند از معافيتهاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهندنمود.

بند 1- اعمال جراحي روي كبد، كيسه صفرا، مجاري صفراوي . پانكراس معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 2- فيبروز و سيروز كبدي معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 3- آسيت به هر علت معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 4- كيست هاي دستگاه گوارش و طحال معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 5- همانژيوم كبدي:

الف) بزرگتر از 40 ميلي ليتر معاف دائم.

ب) كوچكتر از 40 ميلي ليتر خدمات غيررزمي.

——————————————————————————–

بند 6- سنگ كيسه صفرا و مجاري صفراوي معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 7- بيماريهاي مادرزادي و اكتسابي مجاري صفراوي معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 8- پورتال هايپرتانسيون به هر علت معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 9- هپاتيت هاي مزمن به هر دليل معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 10- بيماريهاي متابوليك كبدي معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 11- بيماريهاي عروقي كبد معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 12- پانكراتيت:

الف) حاد 6 ماده معاف موقت.

ب) مزمن معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 13- لب حلقوي پانكراس، سنگهاي پانكراس، كيستهاي پانكراس، فيستول پانكراس معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 14- اسپلنكتومي يا فقدان مادرزادي طحال معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 15- اسپلنومکالي قابل لمس معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 16- تومورهاي خلف صفاتي معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 17- فيستولهاي مقعدي فوق اسفنكتري و بين اسفنكتري معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 18- فيستولهاي نافي و پپلونيدال در كليه موارد خدمات غيررزمي.

——————————————————————————–

بند 19- بواسپرهاي داخلي با درجه هاي 3 و 4 معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 20- فتق هاي جدار شكم ( داخلي و خارجي) و ديافراگماتيك.

الف) عمل نشده معاف دائم.

ب) عمل شده عود كرده معاف دائم.

ج) عمل شده بدون عارضه منع خدمتي ندارد.

——————————————————————————–

بند 21- مگاكولون با اختلالات عملي معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 22- كليه بيماريهاي التهابي دستگاه گوارش (IBD ) به ثبوت رسيده مانند كرون، كوليت، اولسر و… معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 23- سندرمهاي سوء جذب ( مانند بيماري سلياك، اسپروي تروپيكال، بيماري ويپل) و تلانژكتازي عروق روده معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 24- تنگيهاي كولون وركتوم و مقعد به هر علت معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 25- كليه سندرمهاي پوليپوزير و انواع پوليپهاي همراه با عوارض معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 26- پرولاپس ركتوم معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 27- سيكاتريسهاي عمل جراحي روي شكم با اندازه بيش از 20 سانتي متر خدمات غيررزمي.

——————————————————————————–

بند 28- هرگونه اعمال جراحي روي دستگاه گوارش كه توليد اختلالات گوارشي كرده باشد و منجر به برداشتن قسمتي از عضو ( بجز آپانديس) شده باشد و يا آناستوموز شده و يا چسبندگي وسيع ايجاد كرده باشد معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 29- بيماريهاي پپتيك مقاوم به درمان و يا همراه با عوارض ( انسداد، سوراخ شدگي، خونريزي ) معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 30- دیورتيكولهاي مري، معده، اثني عشر و ديورتيكولوز عمل شده، عمل نشده معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 31- آشالازي ( عمل شده و نشده) معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 32- بي اختياري مدفوع مادرزادي و اكتسابي معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 33- پريتونيتهاي مزمن ( از هر نوع و به هر علت كه باعث اختلال در كار احشاء شده باشد اعم از چركي – سلي- قارچي) معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 34- سل دستگاه گوارش معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 35- وجود اجسام خارجي داخل شكم:

الف) با عوارض معاف دائم.

ب) بدون عوارض خدمات غيررزمي.

——————————————————————————–

بند 36- تمام فلاپهاي پديگوله عضلاني ،آزاد:

الف) اگر نقص عضو يا اختلال عملكرد ايجاد كرده باشد معاف دائم.

ب) ساير موارد بدون عارضه خدمات غيررزمي.

——————————————————————————–

بند 37- ديورتيكول مكل:

الف) با عارضه معاف دائم.

ب) بدون عارضه خدمات غيررزمي.

——————————————————————————–

بند 38- هپاتومگالي شديد به هر علت معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 39- آبسه هاي چركي و آميبي كبد معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 40- خونوريزيهاي مكرر دستگاه گوارش با علت ناشناخته معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 41- بيماري كليگر نجار نوع 1 و 2، كلستاز دوبين جانسون و روتور معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 42- بيماري ژيلبرت خدمات غيررزمي.

——————————————————————————–

بند 43- ازوفاژيتها:

الف) ازوفاژيت شديد كه منجر به اولسربارت شده يا ديسپلازي شديد ( گزارش پاتولژي) داده باشد معاف دائم.

ب) ازوفاژيت در مراحل يك تا چهار معاف از رزم.

——————————————————————————–

بند 44- فيستول وريدي شرياني اندام فوقاني و تحتاني مادرزادي ياتروماتيك.

الف) همراه با اختلاف عملكرد معاف دائم.

ب) بدون اختلال شديد معاف از رزم.