بخش هفتم: بيماريهاي ريه و قفسه صدري

ماده 35: مشمولان مبتلاء به بيماريهاي ريه و قفسه صدري با توجه به نوع بيماري كه بدان مبتلاء مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.

بند 1- تغيير شكل و نقص هاي مادرزادي حجاب حاجز ( نبودن ديافراگم يا فلج حجاب حاجز) معافيت دائم.

——————————————————————————–

بند 2- تغيير شكل هاي مادرزادي قفسه صدري مانند سينه فرورفته ( سينه قيفي شكل)، جناغ برجسته با فقدان عضلات تنفسي:

الف) همراه با اختلال باليني واضح در عمل قلب يا ريه معاف دائم.

ب) بدون اختلال تنفسي و قلبي خدمات غيررزمي.

——————————————————————————-

بند 3- تغيير شكلهاي مادرزادي مجاري هوايي ( فيستولها و تراكثوبرونكومکالي) معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 4- عدم تشكيل قسمتي از ريه ( آژنزي ري) و آپلازي كامل يا جزيي كه ايجاد اختلال در عمل تنفسي نموده باشد معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 5- استنيت و اسنئوميليت دنده ها يا ترقوه يا جناغ سينه يا كتف:

الف) در نوع مزمن ( بيش از 6 ماه) معاف دائم.

ب) در نوع حاد شش ماه معاف موقت.

ج) در نوع بهبود يافته خدمات غيررزمي.

——————————————————————————–

بند 6- شكستگي دنده ها يا جناغ يا كتف يا ترقوه كه موجب اختلال عمل تنفسي يا تغيير شكل شديد آنان شده باشد به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي معاف دائم.

——————————————————————————–
بند 7- سيكاتریس سوختگي وسيع و يا سيكاتريس هاي اعمال جراحي كه ايجاد اختلال عملي تنفسي نمايد معاف دائم.
——————————————————————————–
بند 8- انواع پلورزيها:

الف) از نوع مزمن ( بيش از 6 ماه) معاف دائم.

ب) از نوع حاد شش ماه معاف موقت.
——————————————————————————–
بند 9- سابقه پنوموتوراكس خودبخودي.

الف) سابقه پنوموتوراكس خودبخودي ( يك بار تأييد شده) معاف از رزم.

ب) سابقه پنوموتوراكس خودبخودي تكرار شونده ( بيش از يك بار) معاف دائم.
——————————————————————————–
بند 10- ساركوئيدوز، فيبروز ريه، سندرم كارتاژنز معاف دائم.
——————————————————————————-
بند 11- تومورهاي حجاب حاجز و يا جنب اعم از خوش خيم و بدخيم معاف دائم.
——————————————————————————–
بند 12- بيماريهاي قارچي مزمن ريه معاف دائم.
——————————————————————————–
بند 13- پنوموكونيوزها معاف دائم.
——————————————————————————–
بند 14- آمفيزم ريه:

الف) به صورت منتشر معاف دائم.

ب) لوكاليزه خدمات غيررزمي.
——————————————————————————–
بند 15- كيست هاي مختلف ريه ( هيداتيك، درموئيد) پلوروپري كارديال و كيست هاي هوايي بزرگ و متعدد معاف دائم.
——————————————————————————–
بند 16- آبسه ريوي و سكلهاي وسيع عفوني معاف دائم.
——————————————————————————–
بند 17- بونشكتازي:

الف) دو طرفه يا دو لب در يك ريه معاف دائم.

ب) يك لوب يك طرفه معاف از رزم.
——————————————————————————–
بند 18- برونشيت مزمن كه وليد عوارض باليني نموده باشد معاف دائم.
——————————————————————————–
بند 19- آسم به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي:

الف) در موارد متوسط و شديد معاف دائم.

ب) در موارد خفيف خدمات غيررزمي.
——————————————————————————–
بند 20- تومورهاي برونش به طور كلي اعم از بدخيم يا خوش خيم معاف دائم.
——————————————————————————–
بند 21- اجسام خارجي ريه، برونش و مدياستن كه عارضه ريوي ايجاد كرده و باعث اختلال در فونكسيون ريه شده باشد به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي معاف دائم.
——————————————————————————–
بند 22- سابقه اعمال جراحي سينه اعم از برداشتن بيش از يك دنده و توراكوپلاستي ورزكسيون ريه و دكورتيكاسيون معاف دائم.
——————————————————————————–
بند 23- تنگي هاي تراشه برونشها كه ايجاد اختلالات عملي كرده باشد معاف دائم.
——————————————————————————–
بند 24- تومورهاي مدياستن، مدياستنيتهاي مزمن علايم فشار به مدياسيتن معاف دائم.