بخش ششم: بيماريهاي جراحي مغز و اعصاب

ماده 34: مشمولان مبتلا به بيماريهاي جراحي مغز و اعصاب با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.

بند 1- معايب ستون فقرات ( مادرزادي يا اكتسابي)

الف) در موارد شديد يا اشكال عملي معاف دائم.

ب) در موارد خفيف خدمات غيررزمي.

——————————————————————————–

بند 2- اسپونديلوليزيس و اسپونديلوليستزيس معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 3- انواع هرني ديسكال با علايم كلينيكي و راديولوژي عمل شده و عمل نشده معاف دائم.

( در موارد بيماران عمل شده انجام ميلوگرافي و يا MRI ستون فقرات كه در مراكز درماني دانشگاهي يا نظامي انجام شده باشد منضم به تأييد راديوگرافي ضروري است)

——————————————————————————–

بند 4- تومورهاي استخواني خوش خيم ستون فقرات .

الف) در صورتيكه از نظر حجم و موقعيت اختلال عملي ايجاد نمايد معاف دائم.

ب) بدون اختلال عملي خدمات غيررزمي.

——————————————————————————–

بند 5- انواع شكستگي هاي تازه مهره ها ( بدنه، تيغه، زوائد مفصلي) معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 6- تغيير شكلهاي مادرزادي و واضح جمجمه مانند هيدروسفالي، ميكروسفالي معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 7- اختلالات عروقي مغز با و بدون علايم كلينيكي ( مثل انوريسم و A.V.M ) معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 8- سابقه عمل جراحي روي مغز معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 9- كمپرسیونهاي نخاعي مانند تومورهاي استخواني مهره ها و يا سكل عفونتها و آراكنوئيديتها خواه به مرحله فلج رسيده باشد يا نرسيده باشد معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 10- هر نوع جسم خارجي در داخل جمجمه و كانال نخاعي معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 11- دنده گردني.

الف) با عوارض شديد معاف دائم.

ب) بدون عوارض خدمات غيررزمي.

——————————————————————————–

بند 12- توراسيك اوت لت سندرم با تأييد كلينيكي و يا راديولوژي معاف دائم.

——————————————————————————–

بند 13- انواع خونريزي هاي سربر و مننژه

الف) با عارضه عصبي ( ارگانيك يا غيرارگانيك) معاف دائم.

ب) بدون عارضه خدمات غيررزمي.

——————————————————————————–

بند 14- تروماهاي عصبي
الف) فلج اعصابي كه سبب اختلالات عملي و ناتوان كننده معاف دائم.

ب) صدمات عصبي حسي خدمات غيررزمي.