شاخص های بهداشتی و سلامت و آمار حیاتی در ایران

فهرست شاخصهای بهداشتی درمانی  و آمار حیاتی کشور

برای مشاهده جزئیات، روی هر فهرست کلیک نمایید

در طی سال هاي اخیر با شکل گیري نظام هاي سلامت و استفاده از راهبرد مراقبت هاي اولیه بهداشتی، پیشرفت هاي چشمگیري در وضعیت سلامت مردم به دست آمده است. از جمله این دستاوردها می توان به ریشه کنی بیماریهاي واگیر مثل آبله، فلج اطفال، کاهش مرگ و میر کودکان و مادران اشاره نمود. ولی نظام هاي سلامت هنوز با چالش هاي متعددي مواجه هستند از جمله ، دگرگونی سیماي سلامت و افزایش بیماري هاي غیر واگیر و بیماري هاي نوپدید که خطر زیادي براي تهدید سلامت مردم شده اند. از طرف دیگر، بحران هاي اقتصادي و کمبود منابع، نظام هاي سلامت را نیز تحت تأثیر قرار داد ه اند و با دستیابی به تکنولوژي هاي مدرن پزشکی نیز سالانه هزینه زیادي به نظام هاي سلامت و مردم تحمیل می شود . به عنوان مثال، بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 2008 ، سالانه حدود 100 میلیون نفر در دنیا به دلیل هزینه های بهداشتی درمانی زیرخط فقر می روند.

یکی از مشکلات کنونی در خصوص سلامت عمومی که باید دغدغه سیاستگذاران نظام سلامت باشد (اما گاهی به فراموشی سپرده می شود): نابرابري هاي موجود در وضعیت سلامت مردم است. اگر چه سطح کلی سلامت مردم و شاخص هاي مربوط به آن در جوامع مختلف افزایش یافته ولی هنوز بسیاري از جوامع از نابرابري سلامت و دسترسی به خدمات سلامتی (از بعد اقتصادي، فرهنگی و جغرافیایی ) رنج می برند .

هرچند در مواردی علت برخی  از این نابرابري هاي سلامت، خارج از حیطه هاي اختیارات نظام هاي سلامت کشور هاست . عواملی از قبیل بی سوادي، کمبود درآمد خانوارها به دلیل توزیع ناعادلانه ثروت، نداشتن آگاهی و شیوه هاي نادرست زندگی و طبقه پایین اجتماعی، از جمله عواملی هستند که در شرایط کنونی بر سلامت مردم تأثیرگذار هستند که نادیده گرفتن آنها باعث عدم تحقق اهداف سلامتی و برقراري برابري در سلامت خواهد شد. اما سیاست های جاری مجریان امر سلامت می تواند نقش موثری در بهبود و یا عقب گرد عدالت در سلامت در جامعه باشد. بطوریکه در کشور خودمان, ما انتظار داریم با توجه به افزایش درآمدهای جاری و رشد تولید ناخالص ملی و همچنین بهبود فاکتورهای معیشتی و تغذیه ای و سطح سواد در جامعه, وضعیت ما هر سال بهبودی قابل توجهی نسبت به سالهای قبل داشته باشد, اما همانطور که در برخی شاخص ها مشاهده می کنید , ما در این موارد بجای پیشرفت عقب گرد داشته ایم.

این فهرست براساس آخرین منابع رسمی و بین المللی و دانشگاهی نگاشته شده و ویرایش و بروز رسانی می شود.

مهمترین منبع مورد استفاده ما گزارش سالانه سازمان ملل متحداست که فایل PDF آخرین گزارش سازمان ملل را از اینجامی توانید دانلود نمایید.

مطلعین و صاحب نظران و همکاران محترم در هر زمینه منبع یا آمار متفاوتی دارند, توسط این فرم برای ما ارسال فرمایند.