شاخص های بهداشتی و سلامت و آمار حیاتی در ایران – منابع

– گزارش سالانه سازمان ملل متحد WPP

– سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران

– سرشماری موردی ده ساله وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

– سازمان انتقال خون ایران

– شاخص های سیمای سلامت در ایران-خرداد88 – دکتر اردشیر خسروي، دکتر فرید نجفی، دکتر محمد رضا رهبر، دکتر محمد اسماعیل مطلق و آقاي محمد جواد کبیر

– سلامت قربانی سیاست، دکتر محمد کاظم عطاری 2012

– هرم سنی جمهوری اسلامی ایران؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز؛ اسفند ۱۳۹۰

 – U.S. Census Bureau, International Data Base جمعیت ایران، شامل مهاجران مقیم ایران در سال ۲۰۱۱

– سخنرانی وزیر بهداشت در نخستین همایش فرماندهان بهداشت و سلامت سپاه

-Press TV”. Press TV. http://www.presstv.com/Program/212258.html

– دین و برنامه‌های تنظیم خانواده؛ مطالعه موردی ایران

– کنترل جمعیت در ایران‌

– یادداشت انوشیروان محسنی‌بندپی، نماینده پیشین مجلس در روزنامه شرق، خرداد91

– نگاهی به برنامه‌های تنظیم خانواده در ایران

– Gheissari, Ali (in. Contemporary Iran: economy, society, politics. Oxford University Press. pp. ISBN 9780195378481.

– احمدی نژاد: با کنترل جمعیت، ۴۰ سال دیگر نامی از ایران نیست

– http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/04/100429_l38_iran_population_ahmadinejad.shtml.

– http://www.mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=74554. Retrieved

– تداوم کشمکش‌ها در مورد سیاست‌های جمعیتی ایران بی بی سی فارسی،

– سازمان بهشت زهرا شهرداری تهران

بازگشت به فهرست شاخص های بهداشتی