بیماری ها و حوادث منجر به ناتوانی یا مرگ زودرس – شایع ترین علل عمر از دست رفته

نمودار زیر بار بیماري ها براي 21 بیماري و آسیب اول بر حسب مجموع سالهاي به هدر رفته به تفکیک سال هاي از دست
رفته به علت مرگ زودرس و سالهاي سپري شده توام با ناتوانی بر اساس مطالعه بار بیماري ها براي سال 1382 را نشان می دهد. با
توجه به نمودار فوق، حوادث ترافیکی مشکل اصلی سلامت کشور ایران بوده است. به طوري که سالانه بیش از 1200000 سال عمر
از جمعیت کشورمان به علت آن از دست می رود که 4 برابر بیش از زلزله فاجعه آور بم بوده است که در رده دوم قرار می گیرد .
اختصاص دارد . بیماري هاي ایسکمیک قلب با نزدیک به 900،000 سال در رده سوم قرار می گیرند.

 برای مشاهده سایز بزرگتر، اینجا را کلیک کنید

بازگشت به فهرست شاخص های بهداشتی